Ficove poplatky
Bezpečnosť práce a technické zariadenia

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
a) Vydanie oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení 995.50 1400.00 +40.6%
b) Vydanie oprávnenia na vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby 82.50 120.00 +45.5%
c) Vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce 82.50 120.00 +45.5%
d) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika 33.00 50.00 +51.5%
e) Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu 5.00 7.00 +40%
f) Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa osobitného predpisu 20.00 30.00 +50%
g) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej spôsobilosti fyzickej osoby, ktorá je občanom členského štátu Európskej únie 16.50 25.00 +51.5%
h) Rozšírenie oprávnenia podľa písmena c 33.00 50.00 +51.5%
i) Vydanie duplikátu oprávnenia, osvedčenia alebo preukazu podľa písmen a) až e) 5.00 7.00 +40%
j) Vydanie nového oprávnenia podľa písmen a) až c) s aktualizovanými údajmi 10.00 14.00 +40%
a) Preskúmanie odbornej spôsobilosti podnikateľa a vydanie oprávnenia podľa osobitných predpisov na výkon určených činností v oblasti určených technických zariadení na dráhach, za každú aj začatú hodinu pracovného času 995.50 1400.00 +40.6%
b) Schválenie určeného technického zariadenia na prevádzku pred prvým uvedením určeného technického zariadenia do prevádzky vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času ak ide o 13.00 20.00 +53.8%
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 995.50 1400.00 +40.6%
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 265.50 380.00 +43.1%
3. osobné lanové dráhy najviac 16956.50 25000.00 +47.4%
4. tlakové zariadenia najviac 265.50 380.00 +43.1%
5. plynové zariadenia najviac 265.50 380.00 +43.1%
c) Schválenie určeného technického zariadenia v prevádzke na ďalšiu prevádzku vrátane miestneho zisťovania, za každú aj začatú hodinu pracovného času ak ide o 13.00 20.00 +53.8%
1. elektrické a zabezpečovacie zariadenia najviac 663.50 1000.00 +50.7%
2. zdvíhacie a dopravné zariadenia najviac 82.50 120.00 +45.5%
3. osobné lanové dráhy najviac 331.50 500.00 +50.8%
4. tlakové zariadenia najviac 215.50 320.00 +48.5%
5. plynové zariadenia najviac 165.50 250.00 +51.1%
d) Prehliadky a skúšky kontajnerov ISO a výmenných nadstavieb po ich oprave alebo rekonštrukcii, za každý kus 39.50 60.00 +51.9%
1. revízie, prehliadky a skúšky určeného technického zariadenia 33.00 50.00 +51.5%
2. obsluhy určeného technického zariadenia a na prácu s určeným technickým zariadením 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie odborného vyjadrenia (osvedčenia) podľa osobitných predpisov na dovoz určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času od 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie dokladu o posúdení dokumentácie určených technických zariadení, za každú aj začatú hodinu pracovného času do 829.50 1200.00 +44.7%
a) Udelenie povolenia na dočasnú výnimku z povinnosti zabezpečiť prístup do siete 3319.00 5000.00 +50.6%
b) Udelenie výnimky z povinnosti zabezpečiť prístup tretích strán do siete a do zásobníka a výnimku z regulácie pre nové významné plynárenské zariadenia alebo pre zrekonštruované zariadenia 3319.00 5000.00 +50.6%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: