Ficove poplatky
Doprava

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Vydanie vodičského preukazu alebo medzinárodného vodičského preukazu 6.50 10.00 +53.8%
Podanie žiadosti o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu osobitného označenia vozidla 3.00 5.00 +66.7%
Podanie žiadosti o vydanie preukazu osobitného označenia vozidla ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz osobitného označenia vozidl 0.50 1.00 +100%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu do jedného roka 15.00 22.00 +46.7%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá nepresahuje územie okresu na dobu dlhšiu ako jeden rok 30.00 45.00 +50%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,, ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu do jedného roka 20.00 28.00 +40%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky,ktorá presahuje územie okresu a nepresahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok 60.00 90.00 +50%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu do jedného roka 30.00 45.00 +50%
Povolenie výnimky z právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorá presahuje územie kraja na dobu dlhšiu ako jeden rok 100.00 140.00 +40%
Podanie žiadosti o vydanie štatistických údajov z evidencie vozidiel alebo z evidencie dopravných nehôd v písomnej alebo elektronickej podobe, ktoré neobsahujú osobné údaje držiteľa vozidla alebo účastníka dopravnej nehody 20.00 30.00 +50%
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch a doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu 6.00 9.00 +50%
Vydanie osvedčenia o evidencii časti II orgánom Policajného zboru vrátane vykonania zmien v týchto dokladoch 6.00 9.00 +50%
Vydanie osvedčenia o evidencii časti I orgánom Policajného zboru urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka vrátane doručenia osvedčenia o evidencii časti I na určenú adresu 20.00 45.00 +125%
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny AM, A1, A2, A 16.50 25.00 +51.5%
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny B1, B, BE, T 33.00 50.00 +51.5%
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C1, C1E, D1, D1E 49.50 70.00 +41.4%
Vykonanie skúšky na získanie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D, DE 66.00 100.00 +51.5%
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2 a A 16.50 25.00 +51.5%
Vykonanie osobitnej skúšky na udelenie vodičského oprávnenia skupiny B na vedenie jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 3 500 kg a nepresahuje 4 250 kg B 33.00 50.00 +51.5%
Udelenie vodičského oprávnenia na základe absolvovania osobitného výcviku 10.00 14.00 +40%
Vykonanie skúšky pri preskúšaní odbornej spôsobilosti držiteľa vodičského oprávnenia 16.50 25.00 +51.5%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 1. skupiny A 20.00 30.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 2. skupiny B 40.00 60.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 3. skupiny C 60.00 90.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 4. skupiny D 60.00 90.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 5. skupiny BE 40.00 60.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 6. skupiny CE 80.00 120.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 7. skupiny C1E 80.00 120.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 8. skupiny DE 80.00 120.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 9. skupiny D1E 80.00 120.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 10 skupiny AM 20.00 30.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie inštruktorského oprávnenia v rozsahu 11. skupiny T 20.00 30.00 +50%
Vykonanie skúšky na udelenie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára 20.00 30.00 +50%
Vydanie inštruktorského preukazu alebo predĺženie jeho platnosti 10.00 14.00 +40%
Vydanie preukazu skúšobného komisára komory alebo predĺženie jeho platnosti 20.00 30.00 +50%
a) Vydanie preukazu na vedenie dráhového vozidla na všetkých dráhach okrem lanových dráh 6.50 10.00 +53.8%
b) Vykonanie zmeny v preukaze na vedenie dráhového vozidla 3.00 5.00 +66.7%
c) Vydanie bezpečnostného osvedčenia pre železničný podnik 99.50 140.00 +40.7%
d) Vydanie bezpečnostného povolenia pre manažéra infraštruktúry 200.00 280.00 +40%
e) Zmena alebo zrušenie bezpečnostného osvedčenia podľa písmena c), alebo bezpečnostného povolenia podľa písmena d) 15.00 22.00 +46.7%
f) Vydanie preukazu rušňovodiča 30.00 45.00 +50%
g) Zmena alebo zrušenie preukazu rušňovodiča podľa písmena f) 15.00 22.00 +46.7%
i) Vydanie duplikátu podľa písmen c) až g) 7.00 10.00 +42.9%
a) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku, za každú tabuľku 16.50 25.00 +51.5%
b) Pridelenie osobitného evidenčného čísla a vydanie tabuľky s osobitným evidenčným číslom, za každú tabuľku 16.50 25.00 +51.5%
c) Pridelenie zvláštneho evidenčného čísla a vydanie tabuľky so zvláštnym evidenčným číslom, za každú tabuľku 33.00 50.00 +51.5%
d)Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú, za každú tabuľku 165.50 250.00 +51.1%
e) Pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla pri zápise vozidla do evidencie alebo pridelenie evidenčného čísla a vydanie takejto tabuľky s evidenčným číslom za stratenú, zničenú, poškodenú, odcudzenú alebo neupotrebiteľnú tabuľku alebo vydanie duplikátu takejto tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla 182.00 260.00 +42.9%
f) Vydanie duplikátu tabuľky s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov 66.00 100.00 +51.5%
g) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov určenej na nosič bicykla 16.50 25.00 +51.5%
h) Vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla, a to za každú tabuľku 165.50 250.00 +51.1%
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny AM, A1, A2, A 100.00 140.00 +40%
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny B1, B, BE 100.00 140.00 +40%
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny C1, C1E, C, CE 100.00 140.00 +40%
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny D1, D1E, D, DE 100.00 140.00 +40%
a) Podanie žiadosti o registráciu autoškoly na vykonávanie kurzov skupiny T 100.00 140.00 +40%
c) Podanie žiadosti o vykonanie zmeny druhu vykonávaných kurzov v rámci registrácie autoškoly 100.00 140.00 +40%
d) Podanie žiadosti o vykonanie akejkoľvek inej zmeny ako podľa písmen b) a c) 20.00 30.00 +50%
a) Registrácia na vykonávanie kurzu základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 100.00 140.00 +40%
b) Zmena v registrácii na vykonávanie kurzov základnej kvalifikácie alebo pravidelného výcviku 30.00 45.00 +50%
c) Vydanie osvedčenia o základnej kvalifikácii alebo osvedčenia o pravidelnom výcviku vodiča 5.00 7.00 +40%
d) Vydanie kvalifikačnej karty vodiča 50.00 70.00 +40%
e) Vykonanie skúšky základnej kvalifikácie 50.00 70.00 +40%
Podanie žiadosti o a) schválenie spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 100.00 140.00 +40%
Podanie žiadosti o b) zmenu v osvedčení o spôsobilosti trenažéra používaného v autoškolách ..... 50.00 70.00 +40%
Podanie žiadosti o c) schválenie spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo schválenie programového vybavenia autoškoly 100.00 140.00 +40%
Podanie žiadosti o d) zmenu v osvedčení o spôsobilosti typu identifikačného zariadenia na používanie v autoškolách alebo v osvedčení o schválení programového vybavenia autoškoly 50.00 70.00 +40%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 1. fyzickej osobe 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom a) zo zákazu stavieb a činností v ochrannom pásme dráhy 2. právnickej osobe 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom b) na umiestnenie cudzích zariadení a na skladovanie nebezpečných látok v ochrannom pásme dráhy 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom c) na úrovňové križovanie železničnej dráhy s pozemnou komunikáciou ..... 66.00 100.00 +51.5%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy 1. fyzickej osobe 9.50 15.00 +57.9%
Vydanie súhlasu dráhovým správnym úradom pre stavby čiastočne v obvode dráhy, ktoré neslúžia účelom dráhy 2. právnickej osobe 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania a) o zriadení železničného priecestia 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania b) o zrušení železničného priecestia 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania c) Vydanie povolenia na prevádzkovanie lanovej dráhy vrátane licencie 995.50 1400.00 +40.6%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania d) Vykonanie zmeny vo vydanom povolení na prevádzkovanie dráhy alebo udelenej licencii na prevádzkovanie dopravy na dráhe 66.00 100.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania e) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu povolenia alebo licencie 6.50 10.00 +53.8%
Vydanie rozhodnutia dráhovým správnym orgánom vrátane miestneho zisťovania f) Zrušenie povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo licencie na prevádzkovanie dopravy na dráhe na žiadosť držiteľa 33.00 50.00 +51.5%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: