Ficove poplatky
Konzulárne poplatky

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
b) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv 35.00 50.00 +42.9%
c) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to v záujme Slovenskej republiky 35.00 50.00 +42.9%
d) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s udelením povolenia na pobyt v Slovenskej republike okrem prípadu podľa písmena e) 60.00 90.00 +50%
e) Žiadosť o udelenie národného víza, ak je to potrebné v súvislosti s prevzatím udeleného povolenia na pobyt v Slovenskej republike 10.00 14.00 +40%
f) Podanie odvolania proti rozhodnutiu, ktorým bola žiadosť o udelenie schengenského víza zamietnutá, alebo proti rozhodnutiu, ktorým bolo udelené schengenské vízum zrušené alebo odvolané 80.00 120.00 +50%
Potvrdenie alebo písomné oznámenie o pobyte každej osoby v ňom uvádzanej ..... 10.00 14.00 +40%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 240.00 350.00 +45.8%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 170.00 250.00 +47.1%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania 35.00 50.00 +42.9%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 100.00 140.00 +40%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 135.00 200.00 +48.1%
a) Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 70.00 100.00 +42.9%
b) Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 170.00 250.00 +47.1%
c) Žiadosť o udelenie trvalého pobytu na päť rokov 170.00 250.00 +47.1%
a) Vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov ..... 40.00 60.00 +50%
b) Vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov ..... 15.00 22.00 +46.7%
c) Vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov ..... 10.00 14.00 +40%
d) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov ..... 30.00 45.00 +50%
e) Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov ..... 10.00 14.00 +40%
f) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu ..... 10.00 14.00 +40%
g) Žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov ..... 20.00 30.00 +50%
h) Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca ..... 5.00 7.00 +40%
Vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov zosnulého ..... 10.00 14.00 +40%
a) Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10.00 14.00 +40%
b) Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10.00 14.00 +40%
a) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov ..... 700.00 1000.00 +42.9%
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 1. do 15 rokov ..... 200.00 300.00 +50%
b) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa 2. od 15 rokov do 18 rokov ..... 350.00 500.00 +42.9%
c) Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky ..... 20.00 30.00 +50%
a) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700.00 1000.00 +42.9%
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 1. do 15 rokov 100.00 140.00 +40%
b) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu 2. od 15 rokov do 18 rokov 150.00 220.00 +46.7%
c) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom v zmysle medzinárodného práva 20.00 30.00 +50%
d) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20.00 30.00 +50%
e) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20.00 30.00 +50%
f) Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí 400.00 600.00 +50%
Zmena a) hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 10.00 14.00 +40%
Zmena b) priezviska maloletých detí 35.00 50.00 +42.9%
Zmena c) mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 200.00 300.00 +50%
a) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky ..... 250.00 350.00 +40%
b) Uzavretie manželstva pred zastupiteľským úradom Slovenskej republiky, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území štátu v pôsobnosti zastupiteľského úradu Slovenskej republiky povolený pobyt ..... 350.00 500.00 +42.9%
a) Žiadosť o vyhotovenie matričného dokladu ..... 15.00 22.00 +46.7%
b) Vyhotovenie prekladu matričného dokladu a jeho osvedčenie ..... 30.00 45.00 +50%
c) Zabezpečenie matričného dokladu alebo iného obdobného dokladu zo zahraničia ..... 10.00 14.00 +40%
Žiadosť o zápis matričnej udalosti v cudzine do osobitnej matriky ..... 25.00 35.00 +40%
a) Osvedčenie podpisu na listine a na jej rovnopise, za každý podpis ..... 10.00 14.00 +40%
b) Osvedčenie listín vydaných cudzozemskými orgánmi na použitie v Slovenskej republike ..... 20.00 30.00 +50%
c) Osvedčenie listín vydaných orgánmi Slovenskej republiky na použitie v cudzine ..... 20.00 30.00 +50%
d) Osvedčenie podľa Dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných verejných listín (apostilla) ..... 20.00 30.00 +50%
a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie) listiny vrátane osvedčenia, za každú aj začatú stranu ..... 10.00 14.00 +40%
b) Osvedčenie správnosti predloženého odpisu (fotokópie), za každú aj začatú stranu ..... 10.00 14.00 +40%
c) Osvedčenie správnosti predloženého prekladu,za každú aj začatú stranu ..... 20.00 30.00 +50%
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu a) do slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ..... 20.00 30.00 +50%
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu b) zo slovenského jazyka, za každú aj začatú stranu ..... 30.00 45.00 +50%
Vyhotovenie prekladu spisového materiálu c) z jedného cudzieho jazyka do druhého, za každú aj začatú stranu ..... 35.00 50.00 +42.9%
a) Vydanie občianskeho preukazu ..... 15.00 22.00 +46.7%
b) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov ..... 30.00 45.00 +50%
c) Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty, odcudzenia alebo poškodenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov ..... 50.00 70.00 +40%
Žiadosť o výmenu alebo obnovenie vodičského preukazu ..... 15.00 22.00 +46.7%
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo ..... 20.00 30.00 +50%
a) Kontrola a potvrdenie lodných dokladov ..... 30.00 45.00 +50%
b) Potvrdenie zápisov o nalodení a vylodení v lodnom denníku ..... 30.00 45.00 +50%
c) Potvrdenie námorného protestu ..... 66.00 100.00 +51.5%
Podanie žiadosti na zastupiteľskom úrade, ak nejde o úkon spoplatnený podľa inej položky tejto časti sadzobníka .... 20.00 30.00 +50%
Vydanie potvrdenia zastupiteľským úradom ..... 10.00 14.00 +40%
a) Vydanie odpisu, výpisu alebo písomnej informácie a úradných záznamov, registrov, evidencií, listín alebo spisov za každú aj začatú stranu ..... 5.00 7.00 +40%
b) Vydanie viacjazyčného štandardného formulára ..... 5.00 7.00 +40%
Podanie žiadosti o vydanie verejnej listiny z registra trestov 10.00 14.00 +40%
a) Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí 47a) ..... 10.00 14.00 +40%
b) Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo poškodené osvedčenie ..... 20.00 30.00 +50%
c) vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov ..... 10.00 14.00 +40%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: