Ficove poplatky
Pôdohospodárstvo

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Vydanie rybárskeho lístka a) týždenný ..... 1.50 3.00 +100%
Vydanie rybárskeho lístka b) mesačný ..... 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie rybárskeho lístka c) ročný ..... 7.00 10.00 +42.9%
Vydanie rybárskeho lístka d) trojročný ..... 17.00 25.00 +47.1%
a) Rozhodnutie o uznaní poľovného revíru ..... 200.00 300.00 +50%
b) Rozhodnutie o zmene hraníc uznaného poľovného revíru ..... 100.00 140.00 +40%
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 1. fyzická osoba ..... 100.00 140.00 +40%
c) Rozhodnutie o vyhlásení pozemku za nepoľovnú plochu 2. právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie ...... 250.00 350.00 +40%
a) Vykonanie vyššej poľovníckej skúšky alebo skúšky poľovníckeho hospodára ..... 50.00 70.00 +40%
b) Registrácia poľovníckej organizácie ..... 66.00 100.00 +51.5%
c) Zmena stanov poľovníckej organizácie ..... 16.50 25.00 +51.5%
d) Vydanie výpisu z registra poľovníckych organizácií ..... 3.00 5.00 +66.7%
e) Mimoriadne povolenie lovu zveri ..... 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vyňatí, obmedzení lesných pozemkov a o ich určení v prípade pochybností ..... 30.00 45.00 +50%
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 1. obhospodarovateľa lesa alebo odborného lesného hospodára za každých, aj začatých päť strán ..... 10.00 15.00 +50%
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 2. vlastníka pozemku v rozsahu jeho vlastníctva za každých, aj začatých päť strán ..... 10.00 15.00 +50%
Vydanie výpisu z evidencie lesných pozemkov o skutočnostiach zapísaných v evidencii lesných pozemkov podľa § 4f ods. 1 a 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 158/2019 Z. z. na základe žiadosti 3. fyzickej osoby, fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby neuvedenej v prvom bode a druhom bode za každých, aj začatých päť strán ..... 20.00 30.00 +50%
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 10 ..... 30.00 45.00 +50%
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov do 30 ..... 40.00 60.00 +50%
Povolenie zmeny programu starostlivosti o lesy, predĺženie zákonných lehôt zalesňovania a zabezpečenia lesných porastov s počtom porastov nad 30 ..... 50.00 70.00 +40%
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 170.00 250.00 +47.1%
b) Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 6.50 15.00 +130.8%
Prihláška na ochranu odrody rastlín alebo plemena zvierat 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie stanoviska a) k zmene druhu pozemku 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie stanoviska b) k nepoľnohospodárskemu použitiu poľnohospodárskej pôdy 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie stanoviska c) k zabezpečeniu starostlivosti o poľnohospodársku pôdu 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie rozhodnutia a) na zmenu druhu pozemku 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia b) na odňatie poľnohospodárskej pôdy 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia c) o schválení aplikácie čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie súhlasu s budúcim možným použitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery 99.50 150.00 +50.8%
a) vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti ...... 3.00 5.00 +66.7%
b) autorizácia prípravku na ochranu rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
c) zápis do registra výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 16.50 25.00 +51.5%
d) zmenu v registri výrobcov a dovozcov rastlinného tovaru ...... 8.00 12.00 +50%
e) predĺženie doby platnosti autorizácie alebo obnovenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
f) žiadosť na prebalenie prípravku na ochranu rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
g) zmena a doplnenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
h) rozšírenie autorizácie prípravku na ochranu rastlín na menej významné použitie ...... 3.00 5.00 +66.7%
i) povolenie na používanie prípravku na ochranu rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33.00 50.00 +51.5%
j) povolenie na paralelný obchod prípravku na ochranu rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
k) autorizácia prípravku na ochranu rastlín vzájomným uznávaním ...... 33.00 50.00 +51.5%
l) prevod autorizácie prípravku na ochranu rastlín na inú fyzickú osobu-podnikateľa alebo právnickú osobu ...... 16.50 25.00 +51.5%
m) prehodnotenie autorizovaného prípravku na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky zaradenej do zoznamu povolených účinných látok ...... 33.00 50.00 +51.5%
n) vydanie duplikátu Osvedčenia o zápise do registra výrobcov dovozcov rastlín, rastlinných produktov a iných predmetov ...... 6.50 12.00 +84.6%
o) povolenie leteckej aplikácie prípravkov na ochranu rastlín podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
p) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
q) predĺženie doby platnosti autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
r) prebalenie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
s) zmena a doplnenie autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
t) povolenie na používanie pomocného prípravku v ochrane rastlín na účely výskumu a vývoja ...... 33.00 50.00 +51.5%
u) povolenie na paralelný obchod pomocného prípravku v ochrane rastlín ...... 33.00 50.00 +51.5%
v) autorizácia pomocného prípravku v ochrane rastlín vzájomným uznávaním ...... 33.00 50.00 +51.5%
z) prevod autorizácie pomocného prípravku v ochrane rastlín na inú fyzickú osobu – podnikateľa alebo právnickú osobu ...... 16.50 25.00 +51.5%
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 1. za prvých 5 rokov ..... 99.50 140.00 +40.7%
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 2. za ďalšie 3 roky ..... 66.00 100.00 +51.5%
a) Vydanie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá 3. za každý ďalší rok ..... 26.50 40.00 +50.9%
b) Zápis prevodu šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá .... 13.00 20.00 +53.8%
c) Návrh na zrušenie šľachtiteľského osvedčenia na rastliny alebo na zvieratá ..... 9.50 14.00 +47.4%
a) Vydanie osvedčenia o oprávnení na prevádzkovanie verejného skladu podľa § 7 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... 6.50 10.00 +53.8%
b) Schválenie obchodných podmienok podľa § 8 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... 6.50 10.00 +53.8%
c) Registrácia tovarových záložných listov podľa § 25 zákona č. 144/1998 Z. z. o skladiskovom záložnom liste, tovarovom záložnom liste a o doplnení niektorých ďalších zákonov..... 6.50 10.00 +53.8%
a) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu, na spracovanie liehu v liehovarníckom závode a na jeho uvádzanie na trh ..... 66.00 100.00 +51.5%
b) Žiadosť o zmenu platnosti povolenia podľa písmena a) ..... 33.00 50.00 +51.5%
c) Žiadosť o vydanie povolenia na výrobu liehu v liehovarníckom závode na pestovateľské pálenie ovocia ..... 49.50 70.00 +41.4%
d) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu ..... 23.00 35.00 +52.2%
e) Žiadosť o predĺženie platnosti povolenia na prevádzkovanie liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia ..... 9.50 14.00 +47.4%
f) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie nového denaturačného prostriedku a určenie jeho najmenšieho prípustného množstva ..... 9.50 14.00 +47.4%
g) Žiadosť o vydanie povolenia na použitie denaturačného prostriedku na iný účel ..... 9.50 14.00 +47.4%
h) Žiadosť o vydanie povolenia na zmenu najmenšieho prípustného množstva použitia denaturačného prostriedku ..... 9.50 14.00 +47.4%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: