Ficove poplatky
Vnútorná správa

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2.00 3.00 +50%
Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10.00 15.00 +50%
Uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20.00 30.00 +50%
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20.00 30.00 +50%
Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70.00 100.00 +42.9%
Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom 70.00 100.00 +42.9%
Uzavretie manželstva medzi cudzincami 200.00 280.00 +40%
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200.00 280.00 +40%
Zmena hanlivého alebo neosobného mena alebo hanlivého priezviska 3.00 4.00 +33.3%
Zmena priezviska maloletých detí 33.00 50.00 +51.5%
Zmena mena alebo priezviska v ostatných prípadoch 100.00 140.00 +40%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe nad 18 rokov 700.00 1000.00 +42.9%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu do 15 rokov 100.00 140.00 +40%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky dieťaťu od 15 do 18 rokov 150.00 210.00 +40%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky bývalým slovenským alebo československým štátnym občanom a reoptantom podľa medzinárodného práva 20.00 30.00 +50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky štátnym občanom Českej republiky narodeným po 1. 1. 1993 20.00 30.00 +50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol československým štátnym občanom 20.00 30.00 +50%
Udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobe, ktorá má vydané platné osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí 400.00 560.00 +40%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky osoby nad 18 rokov 700.00 1000.00 +42.9%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa do 15 rokov 200.00 280.00 +40%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky dieťaťa od 15 do 18 rokov 350.00 500.00 +42.9%
Prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky v súvislosti s udelením štátneho občianstva Českej republiky 20.00 30.00 +50%
Konanie o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10.00 15.00 +50%
Konanie o vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky 10.00 15.00 +50%
Vydanie občianskeho preukazu 4.50 7.00 +55.6%
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na menej ako 10 rokov 9.00 14.00 +55.6%
Vydanie občianskeho preukazu z dôvodu straty alebo odcudzenia občianskeho preukazu vydaného s platnosťou na 10 rokov 16.50 25.00 +51.5%
Doručenie občianskeho preukazu na adresu na území Slovenskej republiky službou zriadenou na tento účel 3.00 4.00 +33.3%
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe staršej ako 16 rokov 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe od 6 do 16 rokov 13.00 20.00 +53.8%
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca osobe mladšej ako 6 rokov 8.00 12.00 +50%
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30.00 45.00 +50%
Vydanie cestovného pasu alebo cestovného dokladu cudzinca s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 8.00 12.00 +50%
Predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 3.00 4.00 +33.3%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 1.podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 404/2011 Z. z.“) 232.00 330.00 +42.2%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 165.50 250.00 +51.1%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania 33.00 50.00 +51.5%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 99.50 140.00 +40.7%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 132.50 200.00 +50.9%
Žiadosť o udelenie prechodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 66.00 100.00 +51.5%
Žiadosť o vydanie modrej karty Európskej únie 165.50 250.00 +51.1%
Žiadosť o udelenie trvalého pobytu 165.50 250.00 +51.1%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 1. podnikania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 404/2011 Z. z. 132.50 200.00 +50.9%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 2. zamestnania alebo podľa § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 404/2011 Z. z. 99.50 140.00 +40.7%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 3. sezónneho zamestnania 16.50 25.00 +51.5%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 4. osobitnej činnosti podľa § 25 ods. 1 písm. a), b), c), d), g), h) alebo písm. i) zákona č. 404/2011 Z. z. alebo podľa § 30 ods. 1 písm. d) zákona č. 404/2011 Z. z. 33.00 50.00 +51.5%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 5. zlúčenia rodiny alebo podľa § 30 ods. 1 písm. e) zákona č. 404/2011 Z. z. 66.00 100.00 +51.5%
Žiadosť o obnovenie prehcodného pobytu na účel 6. plnenia služobných povinností civilnými zložkami ozbrojených síl 33.00 50.00 +51.5%
Žiadosť o obnovenie modrej karty Európskej únie 99.50 140.00 +40.7%
Vydanie dokladu o pobyte 4.50 6.00 +33.3%
Vydanie dokladu o pobyte urýchlene do dvoch pracovných dní 24.50 35.00 +42.9%
Vydanie dokladu o pobyte 1. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie dokladu o pobyte 2. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad do dvoch pracovných dní 36.50 50.00 +37%
Vydanie dokladu o pobyte 3. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie dokladu o pobyte 4. ako náhrada za stratený, zničený, poškodený alebo odcudzený doklad v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov do dvoch pracovných dní 53.00 75.00 +41.5%
Doručenie dokladu o pobyte na adresu na území Slovenskej republiky službou zavedenou na tento účel 3.00 4.00 +33.3%
Žiadosť o udelenie tolerovaného pobytu 99.50 140.00 +40.7%
Žiadosť o predĺženie tolerovaného pobytu 33.00 50.00 +51.5%
Potvrdenie o pobyte cudzinca na území Slovenskej republiky 3.00 4.00 +33.3%
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi od 5 do 15 rokov 13.00 20.00 +53.8%
Vydanie cudzineckého pasu cudzincovi mladšiemu ako 5 rokov 8.00 12.00 +50%
Udelenie víza na hraničnom priechode 60.00 90.00 +50%
Predĺženie krátkodobého víza na území Slovenskej republiky 30.00 45.00 +50%
Žiadosť o overenie pozvania pre cudzinca na cestu do Slovenskej republiky, za každého cudzinca uvedeného v žiadosti o overenie pozvania 33.00 50.00 +51.5%
Návrh vlastníka ochrannej stavby na začatie konania o zrušení zariadenia civilnej ochrany 66.00 100.00 +51.5%
Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu 30.00 45.00 +50%
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo 1. Skúška 50.00 70.00 +40%
Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo - opakovaná skúška 30.00 45.00 +50%
Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu 30.00 45.00 +50%
Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu 4.00 6.00 +50%
Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie 400.00 560.00 +40%
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice 400.00 560.00 +40%
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 30.00 45.00 +50%
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom 40.00 60.00 +50%
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 1. za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 2. držiteľa zbrojnej licencie skupiny A 100.00 140.00 +40%
Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane 6.00 9.00 +50%
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 6.00 9.00 +50%
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine 20.00 30.00 +50%
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok 20.00 30.00 +50%
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliv 200.00 280.00 +40%
Návrh na registráciu 1. politickej strany alebo politického hnutia 663.50 950.00 +43.2%
Návrh na registráciu 2. združenia občanov 66.00 100.00 +51.5%
Návrh na registráciu 3. nadácie 66.00 100.00 +51.5%
Návrh na registráciu 4. záujmového združenia právnických osôb 66.00 100.00 +51.5%
Návrh na registráciu 5. pozemkového spoločenstva 65.00 100.00 +53.8%
Návrh na registráciu 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 33.00 50.00 +51.5%
Návrh na registráciu 7. neinvestičného fondu 66.00 100.00 +51.5%
Návrh na registráciu 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 66.00 100.00 +51.5%
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra politických strán a politických hnutí 33.00 50.00 +51.5%
Zmena štatútu alebo údajov zapísaných do registra záujmových združení právnických osôb 16.50 25.00 +51.5%
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev 16.50 25.00 +51.5%
Zmena stanov alebo údajov zapísaných do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13.00 20.00 +53.8%
Zmena štatútu alebo údajov neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Zmena nadačnej listiny alebo údajov nadácie zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Zmena štatútu alebo údajov neinvestičného fondu zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Zmena stanov alebo údajov združenia občanov zapísaných do registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Oznámenie údajov o štatutárnom orgáne alebo členoch štatutárneho orgánu združenia občanov do registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 1. politickej strany alebo politického hnutia 33.00 50.00 +51.5%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 2. združenia občanov 13.00 20.00 +53.8%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 3. nadácie 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 4. záujmového združenia právnických osôb 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 5. pozemkového spoločenstva 25.00 35.00 +40%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 6. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 13.00 20.00 +53.8%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 7. neinvestičného fondu 13.00 20.00 +53.8%
Vyhotovenie stanov, zmluvy o pozemkovom spoločenstve, nadačnej listiny alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy, zmluvu o pozemkovom spoločenstve, nadačnú listinu alebo štatút 8. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie výpisu z registra politických strán a politických hnutí, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev a spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5.00 10.00 +100%
Vyhotovenie výpisu z registra mimovládnych neziskových organizácií 5.00 10.00 +100%
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 1. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, neinvestičného fondu a záujmového združenia právnických osôb 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie rozhodnutia ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odovzdané rozhodnutie o zápise do registra 2. pozemkového spoločenstva, spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 25.00 35.00 +40%
Vyhotovenie písomnej informácie z registra politických strán a politických hnutí, mimovládnych neziskových organizácií, záujmových združení právnických osôb, pozemkových spoločenstiev, spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 5.00 10.00 +100%
Výmaz 1. politickej strany alebo politického hnutia z registra politických strán a politických hnutí 33.00 50.00 +51.5%
Výmaz 2. združenia občanov z registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Výmaz 3. nadácie z registra mimovládnych neziskových organizácií 33.00 50.00 +51.5%
Výmaz 4. záujmového združenia právnických osôb z registra záujmových združení právnických osôb 33.00 50.00 +51.5%
Výmaz 5. spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov z registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov 16.50 25.00 +51.5%
Výmaz 6. neinvestičného fondu z registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Výmaz 7. neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby z registra mimovládnych neziskových organizácií 33.00 50.00 +51.5%
Zápis údajov o zriadenej organizačnej jednotke združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene do registra mimovládnych neziskových organizácií 66.00 100.00 +51.5%
Zmena údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene v registri mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Výmaz údajov zapísanej organizačnej jednotky združenia občanov oprávnenej konať vo svojom mene z registra mimovládnych neziskových organizácií 16.50 25.00 +51.5%
Zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb 66.00 100.00 +51.5%
Zápis zmeny v registri poskytovateľov sociálnych služieb 10.00 15.00 +50%
Vyhotovenie výpisu z registra poskytovateľov sociálnych služieb 5.00 10.00 +100%
Výmaz z registra poskytovateľov sociálnych služieb 33.00 50.00 +51.5%
Podanie žiadosti o povolenie zriadiť organizáciu s medzinárodným prvkom alebo o povolenie vyvíjať činnosť alebo mať sídlo takej organizácie na území Slovenskej republiky 66.00 100.00 +51.5%
Zmena stanov, štatútu alebo štatutárneho orgánu organizácie s medzinárodným prvkom 16.50 25.00 +51.5%
Vyhotovenie stanov alebo štatútu ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené stanovy alebo štatút organizácie s medzinárodným prvkom 16.50 25.00 +51.5%
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej na celom území Slovenskej republiky 20.00 30.00 +50%
Zápis verejnej zbierky do registra verejných zbierok vykonávanej v územnom obvode okresného úradu 5.00 10.00 +100%
Zápis predĺženia vykonávania verejnej zbierky do registra verejných zbierok 10.00 15.00 +50%

Späť na zoznam

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: