Ficove poplatky
Súdne poplatky

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu - 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura 16.50 25.00 +51.5%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu - 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura 16596.50 25000.00 +50.6%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba a) z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu - 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura 33193.50 50000.00 +50.6%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 99.50 140.00 +40.7%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba c) z návrhu na nariadenie alebo zrušenie neodkladného opatrenia 33.00 50.00 +51.5%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba d) z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu, ktoré sa má vykonať čo i len sčasti v Slovenskej republike 49.50 70.00 +41.4%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba d) z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu, ktoré sa má vykonať v inom členskom štáte Európskej únie 33.00 50.00 +51.5%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba e) z návrhu na zrušenie alebo zmenu neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba f) zo žiadosti o získanie informácie, ktorá je súčasťou návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu - 3 eurá za každý členský štát Európskej únie, v ktorom sa má informácia získať 3.00 5.00 +66.7%
Zo žaloby alebo z návrhu na začatie konania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba g) z návrhu na vykonanie neodkladného opatrenia podľa osobitného predpisu nariadeného v inom členskom štáte Európskej únie 16.50 25.00 +51.5%
Zo žaloby a) o nároku z právnych vzťahov upravených zákonom o ochrane hospodárskej súťaže 331.50 470.00 +41.8%
Zo žaloby b) o nároku z práv k obchodnému menu, ochranným známkam a označeniam pôvodu 331.50 470.00 +41.8%
Zo žaloby c) o neplatnosti rozhodcovskej zmluvy a o zrušení rozhodcovského rozhodnutia vydaného rozhodcom 331.50 470.00 +41.8%
a) Za konkurzné konanie podľa osobitného predpisu - 1 % z každého výťažku zo speňaženia majetku zapísaného do súpisu majetku vo všeobecnej podstate najviac 33 193,50 eur a 0,5 % z výťažku v oddelenej podstate najviac 33 193,50 eur 33193.50 50000.00 +50.6%
b) Za podanie námietky zaujatosti podľa osobitného predpisu 500.00 700.00 +40%
a) Zo žaloby na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 66.00 100.00 +51.5%
b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania - ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura 66.00 100.00 +51.5%
b) Za vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov z predmetu konania - ak sa konanie skončilo rozsudkom, 3 % a ak sa konanie skončilo súdnym zmierom, 1 %, najmenej 66 eur, najviac 16 596,50 eura 16596.50 25000.00 +50.6%
c) Žaloba na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov 165.50 250.00 +51.1%
Z návrhu na začatie konania a) o rozvod manželstva 66.00 100.00 +51.5%
Z návrhu na začatie konania b) o určenie neplatnosti alebo o určenie neexistencie manželstva 66.00 100.00 +51.5%
Zo žaloby na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím orgánu verejnej moci alebo jeho nesprávnym úradným postupom 20.00 28.00 +40%
Zo žaloby a) na ochranu osobnosti, bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy 66.00 100.00 +51.5%
Zo žaloby b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy - 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura. 66.00 100.00 +51.5%
Zo žaloby b) na ochranu osobnosti spojenej s náhradou nemajetkovej ujmy - 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej z nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura. 16596.50 25000.00 +50.6%
Z návrhu na začatie konania vo veciach opravy nepravdivých alebo pravdu skresľujúcich údajov podľa osobitných predpisov 66.00 100.00 +51.5%
a) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona bez návrhu na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch 66.00 100.00 +51.5%
b) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona s náhradou nemajetkovej ujmy - 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura. 66.00 100.00 +51.5%
b) Zo žaloby vo veciach súvisiacich s porušením zásady rovnakého zaobchádzania podľa osobitného zákona s náhradou nemajetkovej ujmy - 66 eur a 3 % z výšky uplatnenej nemajetkovej ujmy, najviac 16 596, 50 eura. 16596.50 25000.00 +50.6%
a) z návrhu na určenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela, vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými a z návrhu o ich zvýšenie - 2 % z ceny predmetu najmenej 16,50 eura. 16.50 25.00 +51.5%
b) z návrhu na zníženie alebo na zrušenie výživného medzi manželmi, príspevku na výživu rozvedeného manžela a vyživovacej povinnosti medzi ostatnými príbuznými - 2 % z ceny predmetu konania, najmenej 16,50 eura 16.50 25.00 +51.5%
Z návrhu na začatie konania vo veciach určenia rodičovstva 66.00 100.00 +51.5%
Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu - 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 5 000 eur. 2000.00 2800.00 +40%
Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu - 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 5 000 eur. 50000.00 70000.00 +40%
Za konanie vo veciach určenia neplatnosti zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody podľa osobitného predpisu - 0,1 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 2 000 eur a najviac 50 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 5 000 eur. 5000.00 7000.00 +40%
a) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy alebo opatreniu orgánu verejnej správy 70.00 100.00 +42.9%
b) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o priestupku 35.00 50.00 +42.9%
c) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb 500.00 700.00 +40%
d) Zo žaloby proti inému zásahu orgánu verejnej správy 50.00 70.00 +40%
e) Zo žaloby vo veciach územnej samosprávy 50.00 70.00 +40%
f) Zo žaloby vo veciach politických práv 50.00 70.00 +40%
g) Zo žaloby na určenie, že návrh na registráciu politickej strany alebo registráciu politického hnutia nemá nedostatky, ktoré by bránili registráci 165.50 250.00 +51.1%
h) Zo žaloby proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy o odmietnutí registrácie politickej strany alebo hnutia 350.00 500.00 +42.9%
i) Z návrhu na vydanie rozhodnutia o vykonateľnosti cudzích orgánov verejnej správy 66.00 100.00 +51.5%
j) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného - kontrolovaného 0,05 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 1 000 eur a najviac 25 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 1 000 eur 1000.00 1400.00 +40%
j) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného - kontrolovaného 0,05 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 1 000 eur a najviac 25 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 1 000 eur 25000.00 35000.00 +40%
j) Zo správnej žaloby proti rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného - kontrolovaného 0,05 % z predpokladanej hodnoty zákazky alebo koncesie, najmenej však 1 000 eur a najviac 25 000 eur. Ak predpokladaná hodnota zákazky alebo koncesie nie je ustanovená alebo ak ide o zmenu zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej dohody, výška poplatku je 1 000 eur 1000.00 1400.00 +40%
a) Z návrhu na vykonanie exekúcie 16.50 25.00 +51.5%
b) Za rozhodnutie v exekučnom konaní o zmene oprávneného alebo za vydanie dodatku k povereniu na vykonanie exekúcie, ak je dôvodom zmeny oprávneného postúpenie vymáhaného nároku alebo predaj podniku alebo jeho časti 16.50 25.00 +51.5%
c) Za rozhodnutie o návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora 16.50 25.00 +51.5%
Z návrhu na predĺženie lehoty na odstránenie dôvodu, pre ktorý sa začalo konanie o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva 100.00 140.00 +40%
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie - 6 %, najmenej 33 eur, najviac 16 596,50 eura 33.00 50.00 +51.5%
Z likvidácie majetku, z výťažku likvidácie - 6 %, najmenej 33 eur, najviac 16 596,50 eura 16596.50 25000.00 +50.6%
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní a) z hodnoty predmetu konania - 2 %, najmenej 16,50 eura, najviac 1 659,50 eura 16.50 25.00 +51.5%
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní a) z hodnoty predmetu konania - 2 %, najmenej 16,50 eura, najviac 1 659,50 eura 1659.50 2500.00 +50.6%
V medzinárodnom obchodnom styku o vykonanie úkonu súdom alebo z prvého návrhu na neodkladné opatrenie v tomto konaní b) ak nemožno predmet konania oceniť peniazmi 33.00 50.00 +51.5%
Za podanie odvolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba 5.00 7.00 +40%
Za podanie dovolania, ak nie je ustanovená osobitná sadzba 10.00 14.00 +40%
Zo žaloby na obnovu konania 99.50 140.00 +40.7%
Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 1. akciovej spoločnosti 375.00 550.00 +46.7%
Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 2. iných právnických osôb 150.00 220.00 +46.7%
Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 3. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 150.00 220.00 +46.7%
Vo veciach obchodného registra a) z návrhu na prvý zápis 4. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby 150.00 220.00 +46.7%
b) z návrhu na zmenu právnej formy obchodnej spoločnosti (družstva) 165.00 220.00 +33.3%
c) z návrhu na zápis zmeny alebo na doplnenie akéhokoľvek počtu údajov týkajúcich sa jednej zapísanej osoby s výnimkou zmeny alebo doplnenia údajov v názve obce, v poštovom smerovacom čísle, v názve ulice alebo iného verejného priestranstva, prípadne s tým súvisiacej zmeny orientačného čísla alebo súpisného čísla, ak nedochádza k zmene jej sídla, miesta podnikania alebo bydliska 33.00 50.00 +51.5%
d) z návrhu akcionára na poverenie na zvolanie valného zhromaždenia 99.00 140.00 +41.4%
e) z návrhu na predĺženie lehoty, po uplynutí ktorej súd v konaní o zrušení obchodnej spoločnosti alebo družstva rozhodne o výmaze obchodnej spoločnosti alebo družstva z obchodného registra aj bez návrhu podľa Civilného mimosporového poriadku 100.00 140.00 +40%
Za vznesenie námietky zaujatosti stranou alebo účastníkom 66.00 100.00 +51.5%
a) Za konanie o dedičstve do 3 319 eur čistej hodnoty dedičstva 6.50 10.00 +53.8%
a) Za konanie o dedičstve do 9 958 eur čistej hodnoty dedičstva 16.50 25.00 +51.5%
a) Za konanie o dedičstve nad 9 958 eur z čistej hodnoty dedičstva - 0, 2 %, najviac 165,50 eura 165.50 250.00 +51.1%
b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom - 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura 6.50 10.00 +53.8%
b) Za podanie návrhu na prejednanie dedičstva k novoobjavenému majetku súdom - 1 % z čistej hodnoty dedičstva, ktoré sa má prejednať, najmenej 6,50 eura, najviac 165,50 eura 165.50 250.00 +51.1%
c) Za podanie odvolania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu súdu vo veci samej 16.50 25.00 +51.5%
Z návrhu na uznanie alebo vyhlásenie vykonateľnosti cudzích rozhodnutí alebo z návrhu na premenu cudzieho vecného práva, opatrenia alebo príkazu 66.00 100.00 +51.5%
Za zápis závetu a listiny o vydedení do zoznamu závetov (listín) 6.50 10.00 +53.8%
Za návrh na začatie konania o potvrdení vydržania 99.50 140.00 +40.7%
Za spracovanie podania a jeho príloh v listinnej podobe, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu a za spracovanie podania a jeho príloh v elektronickej podobe doručeného súdu inak ako do elektronickej schránky súdu, ak zákon ustanovuje povinnosť doručovať podanie do elektronickej schránky súdu - 20 eur za podanie vrátane jeho príloh 20.00 30.00 +50%
Za vyhotovenie rovnopisu podaní a ich príloh, na predloženie ktorých bola strana alebo účastník márne vyzvaný, za každú stranu prvopisu 0.50 1.00 +100%
a) Za spísanie zmenkového alebo šekového protestu 16.50 25.00 +51.5%
b) Za vyhotovenie odpisu protestnej listiny alebo vyhotovenie výpisu z knihy protestov 3.00 5.00 +66.7%
Za overenie podpisu jednej osoby na tej istej listine 0.50 1.00 +100%
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje v slovenskom alebo českom jazyku 0.50 1.00 +100%
Za overenie odpisu alebo kópie listiny, za každú začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo kópia sa overuje v inom jazyku 1.00 2.00 +100%
Za vyhotovenie úradného osvedčenia o skutočnostiach známych zo súdnych spisov a spisov bývalých štátnych notárstiev a za vydanie osvedčenia o tom, či o žiadateľovi v registri diskvalifikácií určitý záznam je alebo nie je za každú aj začatú stranu 2.50 3.00 +20%
Za vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení podľa osobitného predpisu súvisiaceho s verejnou listinou s výnimkou verejnej listiny vo veci vyživovacej povinnosti 3.00 5.00 +66.7%
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 5.00 7.00 +40%
a) Za vyhotovenie a vydanie výpisu z obchodného registra s výnimkou výpisu z obchodného registra, ktorý sa vydáva po vykonaní zápisu podľa § 8 ods. 2 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po vykonaní zápisu podľa § 285 ods. 3 Civilného mimosporového poriadku v listinnej podobe 6.50 10.00 +53.8%
b) za vyhotovenie fotokópie listiny uloženej v zbierke listín, za každú, aj začatú stranu - 0,33 eura, najmenej 1,50 eura, 0.33 0.50 +51.5%
1.50 2.00 +33.3%
c) za vyhotovenie a vydanie potvrdenia o tom, že v obchodnom registri určitý zápis nie je, alebo potvrdenia o tom, že určitá listina nie je uložená do zbierky listín 3.00 5.00 +66.7%
Za nahliadnutie do obchodného registra 3.00 5.00 +66.7%
Za zaslanie súdnych spisov inému súdu, aby do nich žiadateľ nahliadol 6.50 10.00 +53.8%
Z návrhu na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti 16.50 25.00 +51.5%
Za žiadosť o prešetrenie vybavenia sťažnosti na postup súdu 6.50 10.00 +53.8%
Za vyhotovenie ďalšieho rovnopisu rozhodnutia vydaného súdom alebo za vyhotovenie odpisu alebo výpisu zo záznamov, zápisníc a spisov vedených súdom - 10 eur za každý rovnopis, odpis alebo výpis 10.00 14.00 +40%
Za výpis z registra trestov, odpis registra trestov, za poskytnutie výpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie a za poskytnutie odpisu z registra trestov obsahujúceho informáciu o odsúdení v inom štáte Európskej únie (aj negatívne) 4.00 6.00 +50%
Za jedenástu a každú ďalšiu sťažnosť podľa čl. 127 Ústavy Slovenskej republiky podanú tým istým navrhovateľom a doručenú Ústavnému súdu Slovenskej republiky v jednom kalendárnom roku 30.00 45.00 +50%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: