Ficove poplatky
Banská činnosť

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Vydanie rozhodnutia o určení alebo zmene chráneného ložiskového územia 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia o zrušení chráneného ložiskového územia 16.50 25.00 +51.5%
vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním na uskladňovanie plynov a kvapalín 1000.00 1400.00 +40%
Vydanie rozhodnutia o zaradení odkaliska do zodpovedajúcej kategórie 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odkaliska 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie súhlasu s uzavretím odkaliska 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie osvedčenia o vhodnosti prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, na uskladňovanie plynov a kvapalín 2000.00 3000.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia o zmene dobývacieho priestoru 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia o zrušení dobývacieho priestoru 33.00 50.00 +51.5%
Podanie návrhu na odpis zásob výhradných ložísk 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii dobývacích priestorov 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie rozhodnutia o povolení banskej činnosti v podzemí a na povrchu 33.00 50.00 +51.5%
Zmena rozhodnutia a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia podľa písmena a) 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie banského oprávnenia 66.00 100.00 +51.5%
Vydanie náhradného banského oprávnenia za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené banské oprávnenie 6.50 10.00 +53.8%
Vydanie výpisu z banského registra 3.00 5.00 +66.7%
Vykonanie zmeny údajov v banskom registri 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu alebo povolenia na zabezpečenie, prípadne likvidáciu banských diel a lomov na takomto ložisku podzemným alebo povrchovým spôsobom 33.00 50.00 +51.5%
Zmena povolenia a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti doby povolenia podľa písmena a) 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín vrátane výbušných predmetov alebo munície, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín, výbušných predmetov alebo munície 165.50 250.00 +51.1%
zmena v súhlase podľa písmena a) 33.00 50.00 +51.5%
vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí 165.50 250.00 +51.1%
vydanie povolenia na vyhľadávanie munície 33.00 50.00 +51.5%
predĺženie platnosti povolenia podľa písmena d) 16.00 25.00 +56.3%
Vydanie povolenia na odber výbušnín 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie povolenia na a) trhacie práce malého rozsahu alebo ohňostrojné práce 10.00 14.00 +40%
b) trhacie práce veľkého rozsahu 16.50 25.00 +51.5%
c) dva a viac odstrelov podľa písmena b) 33.00 50.00 +51.5%
a) Vydanie poverenia na výučbu strelmajstrov, technických vedúcich odstrelov alebo odpaľovačov ohňostrojov, pyrotechnikov, odbornú spôsobilosť zamestnancov na práce s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami a výbušnými predmetmi, na priame organizovanie a riadenie prác s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou vrátane miestneho zisťovania a schvaľovanie učebných osnov a testov 33.00 50.00 +51.5%
b) Zmena povolenia podľa písmena a) 6.50 10.00 +53.8%
Vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby skladu výbušnín 19.50 25.00 +28.2%
Povolenie na a) stavbu skladu výbušnín 99.50 140.00 +40.7%
Povolenie na b) zrušenie alebo odstránenie skladu výbušnín 49.50 70.00 +41.4%
Vydanie povolenia na užívanie stavby skladu výbušní 49.50 70.00 +41.4%
Vydanie povolenia na banské diela alebo banské stavby 49.50 70.00 +41.4%
a) Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa banských predpisov 16.50 25.00 +51.5%
b) Vydanie osvedčenia, overenia alebo oprávnenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti osobou podľa banských predpisov alebo potvrdenia o úspešnom zložení skúšky podľa písmena a) ..... 16.50 25.00 +51.5%
c) Predĺženie platnosti osvedčenia, overenia alebo oprávnenia vydaného podľa písmena b) vrátane opakovaného preskúšania ..... 13.00 20.00 +53.8%
a) Vydanie oprávnenia na vypracovanie odborných posudkov a na vykonávanie prehliadok a skúšok a pod. vybraných banských strojov, zariadení, prístrojov a pomôcok a vyhradených technických zariadení 49.50 70.00 +41.4%
b) Vydanie oprávnenia na projektovanie, výrobu, montáž, opravy, rekonštrukciu, revízie, skúšky a pod. vyhradených technických zariadení podľa banských predpisov 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie potvrdenia (súhlasu) na odovzdanie vyhradených technických zariadení odberateľovi podľa osobitných predpisov 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie odborného vyjadrenia (stanoviska) podľa osobitných predpisov okrem miestneho zisťovania a) k dokumentácii ťažobného zariadenia plávajúceho stroja 9.50 14.00 +47.4%
b) k projektovej dokumentácii stavieb 9.50 14.00 +47.4%
c) k stavbe, k zariadeniu 9.50 14.00 +47.4%
a) Zariadenie overovacej prevádzky vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania vrátane posúdenia výsledku overovacej prevádzky 13.00 20.00 +53.8%
b) Vydanie povolenia na používanie vybraného banského zariadenia podľa banských predpisov okrem miestneho zisťovania 16.50 25.00 +51.5%
c) Povolenie zmeny na vybranom banskom zariadení 9.50 14.00 +47.4%
d) určenie podmienok na používanie vybraného banského stroja, zariadenia, prístroja alebo pomôcky 16.50 25.00 +51.5%
e) Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí 99.50 140.00 +40.7%
f) povolenie používať vybrané zariadenia, prístroje a pomôcky pri manipulácii s výbušninami, výbušnými predmetmi a muníciou, ktoré nie sú určenými výrobkami v rámci jedného technologického procesu 33.00 50.00 +51.5%
g) nariadenie overovacej prevádzky vybraného zariadenia podľa písmena f) 16.00 24.00 +50%
h) povolenie zmeny na vybranom zariadení podľa písmena f) 10.00 14.00 +40%
Poverenie skúšobne (odborného pracoviska) na vykonávanie skúšok, prípadne na posudzovanie alebo schvaľovanie zariadení podľa osobitných predpisov pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom okrem miestneho zisťovania 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie povolenia na zvislú dopravu osôb v hlbinných baniach alebo na podstatné zmeny na ťažnom zariadení na zvislú dopravu osôb vrátane miestneho zisťovania 16.50 25.00 +51.5%
a) Povolenie výnimky z banských predpisov okrem miestneho zisťovania 16.50 25.00 +51.5%
b) Povolenie výnimky z praxe alebo zo vzdelania, ktoré sú určené v banských predpisoch 33.00 50.00 +51.5%
c) Povolenie výnimky zo záväzných technických noriem okrem miestneho zisťovania 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie predchádzajúceho súhlasného stanoviska, schválenia, potvrdenia, povolenia, zaradenia alebo zrušenia uvedených v banských predpisoch 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie povolenia výnimky niektorých ustanovení zákona o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nakladania s ťažobným odpadom 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o povolení zriadenia, užívania, zmeny a uzavretia odvalu 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie súhlasu s uzavretím odvalu 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie súhlasu s čerpaním prostriedkov z účelovej finančnej rezervy 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o zaradení odvalu do zodpovedajúcej kategórie 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o povolení na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o schválení aktualizovaného plánu monitorovania na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého do geologického prostredia 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu nápravných opatren 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o zrušení povolenia na trvalé ukladanie oxidu uhličitého do geologického prostredia 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie rozhodnutia o schválení plánu pre etapu po uzavretí úložiska 15.00 22.00 +46.7%
Vydanie súhlasu k prístupu k prepravnej sieti a úložisku 35.00 50.00 +42.9%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: