Ficove poplatky
Životné prostredie

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Žiadosť o vydanie súhlasu na prvé použitie zariadenia na genetické technológie 796.00 1200.00 +50.8%
Žiadosť o vydanie súhlasu na používanie genetických technológií v uzavretých priestoroch 79.00 120.00 +51.9%
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zatriedenia činností do nižšej rizikovej triedy 79.00 120.00 +51.9%
Žiadosť o vydanie súhlasu na pokračovanie v činnostiach, ktoré boli pozastavené pri vykonávaní inšpekcie zariadenia 398.00 560.00 +40.7%
Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných organizmov, okrem vyšších rastlín, do životného prostredia 1194.00 1700.00 +42.4%
Žiadosť o vydanie súhlasu na zavedenie geneticky modifikovaných vyšších rastlín do životného prostredia 1194.00 1700.00 +42.4%
Žiadosť o vydanie súhlasu na zmenu zavádzania geneticky modifikovaného organizmu, viacerých geneticky modifikovaných organizmov a kombinácie geneticky modifikovaných organizmov 199.00 280.00 +40.7%
Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz geneticky modifikovaných organizmov určených na zavedenie do životného prostredia 1194.00 1700.00 +42.4%
Žiadosť o vydanie súhlasu na uvedenie výrobku z geneticky modifikovaných organizmov na trh 1194.00 1700.00 +42.4%
Žiadosť o vydanie súhlasu na opakované uvedenie rovnakého výrobku na trh, ak sa má používať na iný účel 398.00 560.00 +40.7%
Žiadosť o vydanie súhlasu na podstatnú zmenu výrobku uvedeného na trh 398.00 560.00 +40.7%
Žiadosť o vydanie súhlasu na dovoz výrobku, ktorý má byť prvý uvedený na trh 1194.00 1700.00 +42.4%
Žiadosť o zmenu alebo zrušenie rozhodnutia o súhlase 119.00 180.00 +51.3%
Žiadosť o predĺženie platnosti rozhodnutia o súhlase s uvedením na trh 119.00 180.00 +51.3%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspalovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú osobitné druhy kvapalných odpadov 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov, na ktoré nebol daný súhlas podľa písmena a) a zhodnocovanie odpadov, na ktoré nebol vydaný súhlas podľa písmena c), okrem zneškodňovania alebo zhodnocovania odpadov v spaľovniach odpadov, v zariadeniach na spoluspaľovanie odpadov a vo vodných stavbách, v ktoiých sa zneškodňujú alebo zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a zariadení na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 50 ton 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na prevádzkovanie ktorého nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) alebo zberného dvora 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, zariadenia na zhodnocovanie odpadov a vydanie prevádzkového poriadku mobilného zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie odpadov 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na recykláciu lodí 50.00 70.00 +40%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na schválenie plánu na recykláciu lode 20.00 30.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov mobilným zariadením; v tom prípade sa ustanovenia písmen a) až c) nepoužijú 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné monitorovanie 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na využívanie odpadov na spätné zasypávanie 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na dekontamináciu 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou žiadosti podľa písmen a), b) alebo f) 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na to, že látka alebo vec sa považuje za vedľajší produkt a nie za odpad 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na vykonávanie prípravy na opätovné použitie 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti, na uzavretie úložiska dočasného uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie, na prevádzkovanie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti,na uzavretie úložiska trvalého uskladnenia odpadovej ortuti alebo jeho časti, a jeho následné monitorovanie 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení autorizácie, predĺženie autorizácie alebo jej zmeny 20.00 30.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o udelení povolenia na cezhraničný pohyb odpadov 50.00 70.00 +40%
Vydanie rozhodnutia o zaradení odpadu, ak držiteľ odpadu nemôže odpad jednoznačne zaradiť podľa Katalógu odpadov 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o zmene udelených súhlasov podľa písmen a) až t) a aj) až am) 4.00 6.00 +50%
Vydanie rozhodnutia či zariadenie je alebo nie je elektrozariadením 30.00 45.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na prevádzkovanie prekládkovej stanice komunálneho odpadu 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o udelení súhlasu na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadov 11.00 15.00 +36.4%
Vydanie rozhodnutia o určení prieskumného územia 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o zmene prieskumného územia 30.00 45.00 +50%
Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena b) tejto položky týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie 5.00 7.00 +40%
Vydanie rozhodnutia o zrušení prieskumného územia 10.00 14.00 +40%
Predĺženie platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie výpisu z evidencie prieskumných území, za každú aj začatú stranu 5.00 7.00 +40%
Žiadosť o vydanie súhlasu so zmluvným prevodom prieskumného územia a vykonanie potrebnej zmeny v evidencii prieskumných území 20.00 30.00 +50%
Podanie prihlášky na skúšku odbornej spôsobilosti na projektovanie, vykonávanie a vyhodnocovanie geologických prác 33.00 50.00 +51.5%
Vydanie nového preukazu o odbornej spôsobilosti na dobu neurčitú 10.00 14.00 +40%
Zmena údajov v preukaze o odbornej spôsobilosti 10.00 14.00 +40%
Vydanie geologického oprávnenia 50.00 70.00 +40%
Vykonanie zmeny v rozhodnutí podľa písmena a) týkajúcej sa zmeny obchodného mena, sídla (trvalého pobytu), zmeny rodného čísla alebo zmeny identifikačného čísla organizácie 5.00 7.00 +40%
Vydanie výpisu z evidencie povolení na vykonávanie geologických prác, za každú aj začatú stranu 5.00 7.00 +40%
Vydanie duplikátu rozhodnutia o povolení na vykonávanie geologických prác 20.00 30.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o zmene povolenia na vykonávanie geologických prác 26.00 40.00 +53.8%
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o rozsahu, spôsobe a čase trvania geologických prác 24.00 40.00 +66.7%
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o užívaní nehnuteľností na vykonávanie geologických prác 24.00 40.00 +66.7%
Vydanie rozhodnutia pri pochybnostiach o tom, či niektorý nerast je vyhradeným alebo nevyhradeným nerastom 20.00 30.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o schválení výpočtu zásob výhradného ložiska 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o odpise zásob výhradných ložísk 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev geotermálnej energie 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s analýzou rizika znečisteného územia 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie rozhodnutia o schválení záverečnej správy s výpočtom objemu prírodnej horninovej štruktúry a podzemného priestoru na účely trvalého ukladania oxidu uhličitého 35.00 50.00 +42.9%
Vydanie osvedčenia o výhradnom ložisku 20.00 30.00 +50%
Konanie o vydanie povolenia pre novobudovaný stacionárny zdroj znečisťovania ovzdušia pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov 30.00 45.00 +50%
Konanie o vydanie súhlasu na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení a na jeho zmeny 10.00 14.00 +40%
Konanie o vydanie súhlasu na inštaláciu automatizovaných meracích systémov emisií a automatizovaných meracích systémov kvality ovzdušia a na ich prevádzku, na ich zmeny a na prevádzku po vykonaných zmenách 10.00 14.00 +40%
Konanie o vydanie súhlasu na určenie osobitných podmienok merania, zmien lehôt alebo upustenia od oprávnenej technickej činnosti 10.00 14.00 +40%
Konanie o vydanie povolenia na zmenu podmienok povolenia zdroja, ak ide o zmenu používaných palív a surovín, technologických zariadení alebo zmenu ich využívania 15.00 22.00 +46.7%
Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na odborné posudzovanie v oblasti ochrany ovzdušia 100.00 140.00 +40%
Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie a riadenie spaľovne odpadov alebo zariadenia na spoluspaľovanie odpadov 100.00 140.00 +40%
Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon kontroly malých spaľovacích zariadení na tuhé palivo a kvapalné palivo 20.00 30.00 +50%
Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon oprávnenej technickej činnosti (osvedčenie zodpovednej osoby) 100.00 140.00 +40%
Konanie o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vyhotovenie odborných posudkov vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme 100.00 140.00 +40%
Konanie o predĺženie platnosti osvedčenia a rozšírenie platnosti osvedčenia podľa písmena f), g) a i) tejto položky 35.00 50.00 +42.9%
Konanie o vydanie povolenia na vykonanie jednotlivej oprávnenej technickej činnosti 30.00 45.00 +50%
Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vyhotovenie odborného posudku 30.00 45.00 +50%
Konanie o vydanie jednorazového povolenia na vydanie odborného posudku vo veciach ochrany ozónovej vrstvy Zeme 30.00 45.00 +50%
Konanie o vydanie povolenia dočasného vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe 10.00 14.00 +40%
Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri fyzickej osobe 20.00 30.00 +50%
Konanie o vydanie povolenia trvalého vjazdu cestných motorových vozidiel potrebného pre vjazd do nízkoemisnej zóny pri právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi 100.00 140.00 +40%
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov 119.00 180.00 +51.3%
Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia uvedenej v písmene a 59.00 90.00 +52.5%
Zmena údajov v osvedčení uvedených v písmene a) a e) 4.00 6.00 +50%
Vydanie jednorázového povolenia na vydanie odborného posudku pre osobu, ktorá nie je oprávnenou osobou 20.00 30.00 +50%
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti na autorizáciu 119.00 180.00 +51.3%
Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na autorizáciu a žiadosť o opakovanie skúšky 20.00 30.00 +50%
Žiadosť o vykonanie skúšky o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov a žiadosť o opakovanie skúšky 20.00 30.00 +50%
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti „špecialista na prevenciu závažných priemyselných havárií 99.00 140.00 +41.4%
Predĺženie platnosti osvedčenia podľa písmena a) 40.00 60.00 +50%
Vydanie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu 99.00 140.00 +41.4%
Predĺženie platnosti oprávnenia podľa písmena a) 40.00 60.00 +50%
Vydanie rozhodnutia o autorizácii na výkon činností podľa osobitného predpisu 398.00 600.00 +50.8%
Predĺženie platnosti rozhodnutia o autorizácii podľa písmena a) 79.00 120.00 +51.9%
Vydanie súhlasu k bezpečnostnej správe 398.00 600.00 +50.8%
Vydanie súhlasu k aktualizácii bezpečnostnej správy 119.00 180.00 +51.3%
Podanie žiadosti o zapísanie do zoznamu odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie 109.00 160.00 +46.8%
Zapísanie do zoznamu pre každý z odborov činností39l) alebo oblastí činností 36.00 50.00 +38.9%
Podanie žiadosti o konzultáciu 35.00 50.00 +42.9%
Podanie žiadosti o schválenie návrhu nápravných opatrení 35.00 50.00 +42.9%
Podanie žiadosti o vydanie rozhodnutia o znášaní nákladov 35.00 50.00 +42.9%
Podanie žiadosti o schválenie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, schválenie zmeny plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže, alebo schválenie aktualizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže 33.00 50.00 +51.5%
Podanie žiadosti o ukončenie realizácie plánu prác na odstránenie environmentálnej záťaže 33.00 50.00 +51.5%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: