Ficove poplatky
Finančná správa a obchodná činnosť

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
žiadosť o udelenie povolenia na zriadenie doplnkovej dôchodkovej poisťovne 165.50 250.00 +51.1%
žiadosť o schválenie štatútu doplnkovej dôchodkovej poisťovne 33.00 50.00 +51.5%
žiadosť o schválenie dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne 33.00 50.00 +51.5%
žiadosť o schválenie zmeny alebo doplnku štatútu a schválenie zmeny alebo doplnku dávkového plánu doplnkovej dôchodkovej poisťovne ... 16.50 25.00 +51.5%
žiadosť o udelenie povolenia na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie doplnkových dôchodkových poisťovní 66.00 100.00 +51.5%
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí fyzická osoba 16.50 25.00 +51.5%
Podanie žiadosti o vyjadrenie k udeleniu devízového povolenia na investovanie v zahraničí právnická osoba 33.00 50.00 +51.5%
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru a) do 3 319 391,50 eura (mení sa na 5 000 000 eur) 3319.00 5000.00 +50.6%
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru b) do 33 193 918,50 eura (maní sa na 50 000 000 eur) 33193.50 50000.00 +50.6%
Poskytnutie štátnej záruky Ministerstvom financií Slovenskej republiky za bankový úver vystavením záručnej listiny alebo podpísaním zmluvy o záruke, z celkovej istiny úveru c) nad 33 193 918,50 eura (mení sa nad 50 000 000 eur) 165969.50 250000.00 +50.6%
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6.50 10.00 +53.8%
Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1.50 2.00 +33.3%
Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach, vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie potvrdenia obcou alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 3.00 5.00 +66.7%
Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ 1.50 2.00 +33.3%
Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia 9.50 14.00 +47.4%
Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra 9.50 14.00 +47.4%
Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie 6.50 10.00 +53.8%
Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 9.50 14.00 +47.4%
Žiadosť o prerušenie daňového konania 9.50 14.00 +47.4%
Vydanie povolenia Ministerstvom financií Slovenskej republiky na predaj tovaru spotrebného charakteru bez dane z pridanej hodnoty fyzickým osobám v tranzitnom priestore letísk a prístavov, na palubách lietadiel zahraničných liniek slovenských leteckých spoločností a na palubách lodí zahraničných liniek slovenských plavebných spoločností 16.50 25.00 +51.5%
Udelenie povolenia na vznik a činnosť komoditnej burzy 663.50 1000.00 +50.7%
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú voľnú živnosť . 5.00 7.00 +40%
a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť 15.00 22.00 +46.7%
b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa 3.00 5.00 +66.7%
c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri 3.00 5.00 +66.7%
d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom oprávnení 6.00 9.00 +50%
e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni 6.00 9.00 +50%
f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení 3.00 5.00 +66.7%
h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou komisiou podľa osobitného predpisu 6.00 9.00 +50%
i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 6.00 9.00 +50%
j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe 20.00 30.00 +50%
k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania živnosti v Slovenskej republike 100.00 140.00 +40%
l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis 3.00 5.00 +66.7%
m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých začatých 15 strán 5.00 7.00 +40%
n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 3.00 5.00 +66.7%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku strážnej služby 82.50 120.00 +45.5%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku detektívnej služby 99.50 140.00 +40.7%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku odbornej prípravy a poradenstva 116.00 170.00 +46.6%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku vlastnej ochrany 66.00 100.00 +51.5%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie na prevádzku technickej služby 66.00 100.00 +51.5%
a) Podanie žiadosti o udelenie licencie profesionálnej cezhraničnej prepravy eurovej hotovosti cestnou dopravou 150.00 220.00 +46.7%
b) Podanie žiadosti o vykonanie kvalifikačnej skúšky 66.00 100.00 +51.5%
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu" skúška typu S 16.50 25.00 +51.5%
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu"skúška typu P 49.50 70.00 +41.4%
c) Podanie prihlášky na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti za každú prihlásenú osobu"skúška typu CIT 50.00 70.00 +40%
d) Podanie žiadosti o udelenie akreditácie 165.50 250.00 +51.1%
e) Podanie žiadosti o vydanie novej licencie na prevádzku bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 20.00 30.00 +50%
f) Uznanie odbornej spôsobilosti 100.00 140.00 +40%
g) Podanie žiadosti o preverenie spoľahlivosti osoby, ktorá má byť poverená výkonom fyzickej ochrany na objekte osobitnej dôležitosti, za každú osobu 3.00 5.00 +66.7%
h) Podanie žiadosti o vydanie preukazu odbornej spôsobilosti bez vykonania skúšky a odbornej prípravy podľa § 19 ods. 3 a 4 zákona o súkromnej bezpečnosti 50.00 70.00 +40%
i) Vydanie licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby, vlastnej ochrany alebo technickej služby 33.00 50.00 +51.5%
j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 33.00 50.00 +51.5%
k) Vydanie preukazu odbornej spôsobilosti 16.50 25.00 +51.5%
l) Vydanie rozhodnutia o udelení akreditácie 33.00 50.00 +51.5%
m) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení licencie 16.50 25.00 +51.5%
n) Vydanie rozhodnutia o zmene rozhodnutia o udelení akreditácie 66.00 100.00 +51.5%
j) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky 16.50 25.00 +51.5%
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o a) údaje podľa Obchodného zákonníka, zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov, § 15c ods. 2 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a podľa § 3 ods. 5 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov 20.00 30.00 +50%
Zverejnenie údajov v Obchodnom vestníku, ak ide o b) účtovné závierky, výročné správy a správy o hospodárení" súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, súvahu a výkaz ziskov a strát z riadnej konsolidovanej účtovnej závierky a mimoriadnej konsolidovanej účtovnej závierky vrátane informácie, aký názor správa audítora obsahuje a skutočnosti, ktoré chcel audítor zdôrazniť a ktoré nemali vplyv na vyjadrenie jeho názoru podľa § 21 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 99.50 140.00 +40.7%
výročnú správu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 2 zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 567/2008 Z. z. 16.50 25.00 +51.5%
účtovnú závierku podľa § 19 ods. 12 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 5 ods. 10 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 23 ods. 6 zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účtovnú závierku podľa § 30 ods. 4 zákona č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a výsledok hospodárenia podľa § 36 ods. 5 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 10.00 14.00 +40%
účtovnú závierku neinvestičných fondov podľa § 24 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z. a účtovnú závierku neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby podľa § 33 ods. 4 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby 10.00 14.00 +40%
webové sídlo, na ktorom je zverejnená účtovná závierka podľa § 21 ods. 5 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 10.00 14.00 +40%
c) špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 3.50 5.00 +42.9%
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov údaje o zriadení stáleho rozhodcovského súdu alebo mediačného centra a ich pobočiek 20.00 30.00 +50%
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prílohy k údajom týkajúcim sa rozhodcovského súdu, mediačného centra alebo ich pobočiek 166.00 250.00 +50.6%
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeny v údajoch podľa prvého bodu 10.00 14.00 +40%
d) údaje zriaďovateľov stálych rozhodcovských súdov podľa zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov a údaje zriaďovateľov mediačných centier podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmeny v údajoch podľa druhého bodu 16.50 25.00 +51.5%
e) výrok audítora k ročnej účtovnej závierke nadácie podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 3.50 5.00 +42.9%
f) rozhodnutia orgánov verejnej moci, ak ich zasiela osoba iná ako tá, ktorá rozhodnutie vydala a ak táto osoba nie je oslobodená od poplatkovej povinnosti 66.50 100.00 +50.4%
g) iné údaje 20.00 30.00 +50%
h) oprava zverejnených údajov podľa § 8 ods. 2 zákona č. 200/2011 Z. z. o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov 3.50 5.00 +42.9%
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú aj začatú stranu 0.33 1.00 +203%
a) Vyhotovenie fotokópie dokumentu uloženého v registri účtovných závierok, za každú najmenej 1.50 2.00 +33.3%
b) Zaslanie elektronickej formy dokumentu uloženého v registri účtovných závierok elektronickými ­pro­striedkami 0.33 1.00 +203%
c) Vydanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok 3.00 5.00 +66.7%
d) Zaslanie potvrdenia o tom, že určitý dokument nie je uložený v registri účtovných závierok elektronickými prostriedkami 0.33 1.00 +203%
a) Vydanie povolenia na zaobchádzanie s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami a určenými látkami kategórie 1 a registrácia prevádzkovateľov zaobchádzajúcich s určenými látkami kategórie 2 a 3 33.00 50.00 +51.5%
b) Zmena povolenia alebo registrácie vydaného podľa písmena a) 16.50 25.00 +51.5%
a) Žiadosť o zvláštne označovanie obalov nebezpečných chemických látok a nebezpečných chemických prípravkov 165.50 250.00 +51.1%
b) Žiadosť o podanie výnimky z uvádzania detergentov alebo povrchovo aktívnych látok pre detergenty na trh 165.50 250.00 +51.1%
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov – z hodnoty určených výrobkov - 0,2 %, najmenej 50 eur 50.00 70.00 +40%
a) Udelenie licencie na obchodovanie s určenými výrobkami podľa osobitných predpisov – z hodnoty určených výrobkov - 0,2 %, pri vývoze najviac 2 000 eur 2000.00 5000.00 +150%
b) Udelenie povolenia na transfer určených výrobkov/výbušnín 40.00 60.00 +50%
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím - 0,2 %, najmenej 50 eur 50.00 70.00 +40%
c) Udelenie povolenia na vývoz, poskytovanie technickej pomoci, prepravu, tranzit, poskytovanie sprostredkovateľských služieb týkajúcich sa vývozu položiek s dvojakým použitím – z hodnoty položiek s dvojakým použitím - 0,2 %, pri vývoze najviac 2 000 eur 2000.00 5000.00 +150%
d) Vydanie potvrdenia na vyhlásení o konečnom použití určených výrobkov, dovozného certifikátu položiek s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa položiek s dvojakým použitím, zápisu do registra pred uskutočnením prvého vývozu pri využití všeobecného povolenia pri položkách s dvojakým použitím, certifikátu konečného užívateľa výrobkov obranného priemyslu, dovozného certifikátu výrobkov obranného priemyslu 33.00 50.00 +51.5%
e) Vydanie povolenia na obchodovanie s výrobkami obranného priemyslu 2000.00 5000.00 +150%
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii - 0,2 %, najmenej 50 eur 50.00 70.00 +40%
f) Udelenie licencie na dovoz výrobkov obranného priemyslu, licencie na vývoz výrobkov obranného priemyslu, transferovej licencie na výrobky obranného priemyslu, licencie na sprostredkovanie zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu, licencie na tranzit výrobkov obranného priemyslu, licencie na inú formu zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu – z hodnoty výrobkov obranného priemyslu alebo služby na výrobkoch obranného priemyslu povolenej v licencii - 0,2 %, najviac 2 000 eur 2000.00 5000.00 +150%
g) Vydanie certifikátu príjemcu výrobkov obranného priemyslu 500.00 700.00 +40%
h) Vydanie osvedčenia o zápise do registra zberateľov znehodnotených výrobkov obranného priemyslu 33.00 50.00 +51.5%
i) Vydanie povolenia na nákup/predaj znehodnotených výrobkov obranného priemyslu 20.00 30.00 +50%
j) Vydanie dovozného, vývozného alebo tranzitného povolenia na omamné látky, psychotropné látky a prípravky s obsahom omamných látok alebo psychotropných látok 33.00 50.00 +51.5%
k) Vydanie povolenia na vývoz určených látok alebo povolenia na dovoz určených látok alebo jednorazového povolenia na dovoz obmedzených prekurzorov výbušnín podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
l) Vydanie licencie na dovoz alebo vývoz vybraných chemických látok a prípravkov podľa osobitného predpisu 33.00 50.00 +51.5%
m) Vydanie predbežného súhlasu na rokovanie so zahraničným partnerom podľa osobitných predpisov 30.00 45.00 +50%
n) Vydanie certifikátu o overení dodávky alebo potvrdenia o dodaní množstva určených výrobkov 50.00 70.00 +40%
o) Vydanie súhlasu na ďalší transfer/vývoz výrobkov obranného priemyslu alebo určených výrobkov 33.00 50.00 +51.5%
p) Vydanie duplikátu podľa písmen a) až n) 18.00 25.00 +38.9%
r) Vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti podľa písmen a), c) a f) 33.00 50.00 +51.5%
s) Zmena údaja (okrem údaja týkajúceho sa hodnoty) podľa písmen a) až l) 18.00 25.00 +38.9%
t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f) - 0,2 % z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, najmenej 50 eur 50.00 70.00 +40%
t) Zvýšenie základu poplatku podľa písmen a), c) a f) - 0,2 % z rozdielu medzi novým základom poplatku a pôvodným základom poplatku, pri vývoze najviac do sumy 2 000 eur 2000.00 5000.00 +150%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: