Ficove poplatky
Všeobecná správa

Späť na zoznam

Poplatok Pôvodná € Zvýšená € Rozdiel
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba 16.50 25.00 +51.5%
Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba 165.50 250.00 +51.1%
Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom alebo osobitnou matrikou s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev, knihy úmrtí… 5.00 7.00 +40%
Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v cudzom jazyku 3.00 4.00 +33.3%
Vyhotovenie a osvedčenie matričných dokladov a iných potvrdení o osobnom stave zasielané cudzím zastupiteľským úradom v Slovenskej republike 9.50 15.00 +57.9%
Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika má uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 5.00 7.00 +40%
Uznanie dokladu o vzdelaní na iné účely ako na účel výkonu regulovaného povolania, ak Slovenská republika nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní so štátom, v ktorom bol doklad nadobudnutý 30.00 40.00 +33.3%
Uznanie dokladu o vzdelaní na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50.00 70.00 +40%
Uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike 50.00 70.00 +40%
Uznanie dokladu o vzdelaní a uznanie odbornej kvalifikácie na účel výkonu regulovaného povolania v Slovenskej republike, ak o uznaní dokladu o vzdelaní a uznaní odbornej kvalifikácie rozhoduje ten istý príslušný orgán jedným rozhodnutím 100.00 140.00 +40%
Vydanie potvrdenia o spôsobilosti vykonávať príslušné regulované povolanie alebo regulované povolanie v príslušnom odbore v Slovenskej republike 10.00 15.00 +50%
Vydávanie potvrdení o rovnocennosti získaných špecializácií v zdravotníckych povolaniach lekár a zubný lekár na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky 250.00 350.00 +40%
Vydávanie potvrdení o regulovaných zdravotníckych povolaniach na účel výkonu zdravotníckeho povolania mimo územia Slovenskej republiky 250.00 350.00 +40%
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v slovenskom jazyku 5.00 7.00 +40%
Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z kvalifikačného dokladu zdravotníckeho pracovníka v cudzom jazyku 8.00 12.00 +50%
Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register okresným úradom 4.00 6.00 +50%
Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany 0.50 1.00 +100%
Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára podľa osobitného predpisu 5.00 7.00 +40%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o školské vysvedčenia, doklady o školskej dochádzke, ukončenom vzdelaní, vyučení, zamestnaní 3.00 4.00 +33.3%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o matriky, živnostenské registre a iné podobné registre 3.00 4.00 +33.3%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o protokoly, uznesenia a rozhodnutia orgánov štátnej správy, za každú aj začatú stranu vybavenia 3.00 4.00 +33.3%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o výpisy a potvrdenia o domovskej príslušnosti alebo národnosti alebo o štátnom občianstve 4.50 6.00 +33.3%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d) (položka 4), za každú stranu v slovenskom jazyku 1.50 2.00 +33.3%
Žiadosť o vydanie potvrdenia, výpisu, odpisu a kópie z archívnych dokumentov uložených vo fondoch štátnych archívov, ak ide o osvedčenie odpisu (fotokópie) dokumentov uvedených v písmenách a) až d) (položka 4), za každú stranu v cudzom 3.00 4.00 +33.3%
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov 82.50 120.00 +45.5%
Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na vykonávanie odbornej činnosti podľa osobitných predpisov 6.50 10.00 +53.8%
Vydanie osvedčenia o tuzemskom práve, za každú aj začatú stranu vybavenia 1.50 2.00 +33.3%
Konanie o akreditácii vzdelávacieho programu podľa osobitných predpisov 100.00 140.00 +40%
Konanie o udelení oprávnenia na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti 200.00 280.00 +40%
Vydanie odpisu osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii alebo osvedčenia o úplnej kvalifikácii 10.00 15.00 +50%
Zápis do zoznamu odborných garantov na verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 66.00 100.00 +51.5%
Zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov 165.50 250.00 +51.1%
Výpis zo zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, za každú stranu 1.50 2.00 +33.3%
Zápis fyzickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu 200.00 280.00 +40%
Zápis právnickej osoby do zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, za každého spoločníka 200.00 280.00 +40%
Ročný poplatok správcu-fyzickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu 200.00 280.00 +40%
Ročný poplatok správcu-právnickej osoby za každý, aj neskončený rok trvania zápisu v zozname správcov podľa osobitného predpisu 400.00 560.00 +40%
Vykonanie špeciálnej správcovskej skúšky 5000.00 7000.00 +40%
Výpis zo zoznamu správcov podľa osobitného predpisu, za každú stranu 1.50 2.00 +33.3%
Zápis spoločníka do zoznamu správcov, ktorý pristúpil do právnickej osoby zapísanej do zoznamu správcov 200.00 280.00 +40%
Iná zmena údajov zapísaných v zozname správcov 10.00 15.00 +50%
Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu 3000.00 4200.00 +40%
Konanie o udelenie povolenia rozhodovať spotrebiteľské spory rozhodcovi 500.00 700.00 +40%
Vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu podľa osobitného predpisu 300.00 420.00 +40%
Výpis zo zoznamu rozhodcov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1.50 2.00 +33.3%
Výpis zo zoznamu stálych rozhodcovských súdov oprávnených rozhodovať spotrebiteľské spory, za každú stranu 1.50 2.00 +33.3%
Vykonanie skúšky na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany podľa osobitného predpisu 82.50 120.00 +45.5%
Vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu 6.50 10.00 +53.8%
Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy podľa osobitného predpisu 100.00 140.00 +40%
Konanie o udelenie oprávnenia na vykonávanie odbornej prípravy a vydávanie osobitných oprávnení podľa osobitného predpisu 100.00 140.00 +40%
Vydanie preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 4.50 6.00 +33.3%
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za zničený, stratený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 16.50 25.00 +51.5%
Predĺženie platnosti preukazu (osvedčenia), ak nejde o úkon spoplatňovaný podľa inej položky sadzobníka 6.50 10.00 +53.8%
Vydanie preukazu (osvedčenia) ako náhrady za stratený, zničený, odcudzený alebo poškodený preukaz (osvedčenie), opakovane v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokoch 33.00 50.00 +51.5%
Zápis do zoznamu podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 66.00 100.00 +51.5%
Predĺženie zápisu v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 66.00 100.00 +51.5%
Vykonanie zmeny údajov v zozname podnikateľov vedených Úradom pre verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby alebo vydanie písomného oznámenia o držiteľovi vozidla a jeho pobyte (sídle) 5.00 7.00 +40%
Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania 16.50 25.00 +51.5%
Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu 8.00 12.00 +50%
Vydanie údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách, za každých aj začatých 20 parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8.00 12.00 +50%
Vydanie písomnej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel v rámci jedného katastrálneho územia 8.00 12.00 +50%
Vydanie kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra alebo z pozemkovoknižnej mapy alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4 8.00 12.00 +50%
Vydanie kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov 8.00 12.00 +50%
Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) (Položka 13 Sadzobníka) 3.00 5.00 +66.7%
Vydanie grafickej identifikácie parciel, za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel zobrazených na liste formátu A4 v mierke mapy na informatívne účely 15.00 22.00 +46.7%
Poskytnutie katastrálneho operátu alebo iného operátu preukazujúceho vlastnícke právo k nehnuteľnosti na nahliadnutie žiadateľovi s možnosťou vyhotovenia výpisu náčrtu alebo poskytnutie informácie z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného katastrálneho územia 3.00 5.00 +66.7%
Poskytnutie informácií zo súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a zo súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností na vyhotovenie vytyčovacieho náčrtu v rámci jedného katastrálneho územia 17.00 25.00 +47.1%
Poskytnutie informácií z katastrálneho operátu na zisťovanie údajov pre likvidáciu obchodných spoločností, dražby, bankové subjekty, v rámci jedného katastrálneho územia 7.00 10.00 +42.9%
Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu vrátane poskytnutých informácií 27.00 40.00 +48.1%
Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu 7.00 10.00 +42.9%
Vydanie kópie geometrického plánu, za každých aj začatých päť strán formátu A4 8.00 12.00 +50%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností 66.00 100.00 +51.5%
Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností podaný elektronicky 33.00 50.00 +51.5%
Splnomocnenie - Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 266 eur, ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad do katastra nehnuteľností žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní. 266.00 300.00 +12.8%
Splnomocnenie - Správny orgán vyberie poplatok podľa tejto položky vo výške 133 eur, ak účastník konania podal návrh na vklad do katastra elektronicky. 133.00 150.00 +12.8%
Žiadosť o zápis do zoznamu periodických publikácií 5.00 8.00 +60%
Žiadosť o zmenu zápisu v zozname periodických publikácií 5.00 8.00 +60%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie fyzická osoba 9.50 15.00 +57.9%
Žiadosť o súhlas s užívaním bytu alebo jeho časti na iné účely ako na bývanie právnická osoba 165.50 250.00 +51.1%

Späť na zoznam

Julius Jakab

Volám sa Július Jakab a som poslancom Národnej rady Slovenskej republiky za hnutie Slovensko.

Rád ľuďom vysvetľujem, čo robí vláda a aké zákony sú prijímané v parlamente.

V krátkych videách uvádzam aj príklady z praxe, aby všetci lepšie pochopili, čo sa deje a čo ich čaká.

Pre viac informácií navštívte moje sociálne siete: